Europejskie Centrum Młodzieży – Polska

Europejskie Centrum Młodzieży (ECM) powstało 22 lata temu w oczekiwaniu na dzień, w którym Polska dołączy do grona innych krajów europejskich w granicach Unii Europejskiej.

W tym czasie jego główna działalność skupiała się na projektach włączających polską młodzież do wspólnoty europejskiej. Po 7 latach od powstania, tuż po ostatecznym włączeniu Polski w struktury Unii Europejskiej, Europejskie Centrum Młodzieży rozszerzyło swoją działalność nie tylko na pracę z dziećmi, ale także na pracę z ich rodzicami, którzy w tym czasie stanęli w obliczu poważnych zmian obywatelskich i społecznych. Idea była prosta: nauczyć rodziców, jak stać się prawdziwymi członkami Unii Europejskiej i jak przystosować się do nowego środowiska polityki obywatelskiej i społecznej Unii.

 

ECM jest organizacją pozarządową współpracującą i pomagającą instytucjom edukacyjnym – w szczególności szkołom, innym organizacjom non-profit i różnym grupom nieformalnym – w zakresie działań językowych, rozszerzania programów nauczania, jak również wprowadzania nowych form edukacji nieformalnej, ze szczególnym naciskiem na kompetencje kulturowe, zgodnie z ich potrzebami. Jesteśmy zainteresowani dostarczaniem naszym uczniom cennych narzędzi, które pozwolą im zrozumieć, jak to jest żyć i uczyć się w wielokulturowym społeczeństwie i pomogą im stać się bardziej tolerancyjnymi i świadomymi obywatelami. Zajmujemy się różnymi formami edukacji nieformalnej, takimi jak kursy skierowane do szkół, wymiany studenckie, konferencje, warsztaty, lekcje języków obcych i inne wydarzenia na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Drugą gałęzią naszej działalności, która rozwinęła się w ostatnich latach, jest organizacja kursów szkoleniowych dla dorosłych migrantów (zwłaszcza rodziców dzieci z naszych szkół partnerskich) na tematy takie jak: międzynarodowe kompetencje komunikacyjne i kulturowe. Działania te są odpowiedzią na duży napływ migrantów, głównie Ukraińców, który rozpoczął się w 2014 roku.

 

ECM wspiera również strategiczne partnerstwa pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi w Unii Europejskiej. Nasze kursy i szkolenia są zawsze osadzone w silnym kontekście kulturowym i europejskim, gdyż od początku istnienia naszym celem jest promowanie porozumienia między różnymi kulturami, zapoznawanie ludzi z kulturami europejskimi, integracją europejską oraz promowanie międzynarodowych relacji między nimi a rówieśnikami z zagranicy.

 

ECM posiada własną nieruchomość w Łodzi. Dzięki temu strategicznemu położeniu w samym centrum naszego kraju, możemy współpracować i współpracujemy z 417 polskimi szkołami. Głównym obszarem naszych działań są województwa łódzkie i mazowieckie, które obejmują ponad 21% szkół, z którymi współpracujemy. Są to duże gminy zamieszkałe przez prawie 8 milionów mieszkańców, z czego ponad 120.000 to migranci. Partnerstwa te zapewniają nam doskonały dostęp nie tylko do młodzieży, ale w ostatnich latach naszych działań, pozwalają nam na bliższy kontakt z rodzicami tych uczniów. Dzięki temu kontaktowi możemy zaobserwować, że niektórzy z tych rodziców mają trudności z podstawowymi umiejętnościami, takimi jak: komunikacja, język, ICT. 25% rodziców, którzy zgłosili te problemy, to imigranci z Ukrainy, Białorusi i Rosji.

 

Do 2016 roku organizacja zorganizowała prawie 110 różnych szkoleń dla polskich i ukraińskich rodziców, skoncentrowanych na ich społecznych, a czasem podstawowych umiejętnościach. Głównym tematem była inkluzja i idea migracji. W sumie w szkoleniach wzięło udział ponad 1100 uczestników. Szkolenia odbywały się w szkołach w całej Polsce.

 

W sumie ECM zatrudnia i angażuje:
•16 pełnopłatnych pracowników
• 78 wolontariuszy
• 3134 uczniów i członków, w tym 1123 dorosłych uczniów.

Nie ulega wątpliwości, że bez odpowiedniej edukacji, która stawia kompetencje wielokulturowe w centrum swoich działań edukacyjnych, a przede wszystkim bez codziennej praktyki w kierunku rozwijania naszych postaw, umiejętności i wiedzy, niezbędnych we wspólnym rozumieniu, trwałe zmiany nie będą możliwe. Wszystkie inicjatywy i działania podejmowane przez Europejskie Centrum Młodzieży, takie jak projekty edukacyjne, wymiany uczniowskie, szkolenia dla dorosłych, szkolenia dla nauczycieli, rozwijają kompetencje wielokulturowe wśród naszych uczestników.

Skontaktuj się w celu aktualizacji projektowych nowości.