Projekt

Poznaj nas

Projekt BestBonds w pigułce

Rozwijanie kompetencji pedagogów edukacji dorosłych

2020-1-PL01-KA204-081837

Naszym głównym celem jest stworzenie innowacyjnej metody nauczania, która sprawi, że nauka będzie bardziej efektywna, integrująca i stymulująca dla wszystkich uczących się.

Projekt

Projekt BestBonds ma na celu rozwijanie umiejętności pedagogów i innych pracowników, którzy wspierają edukację dorosłych.

Co robimy

Organizacje – partnerzy będą zajmować się fundamentalnymi ideami, które leżą u podstaw nauczania, ale także zmniejszaniem wykluczeń społecznych i dyskryminacji.

Nasze Działania

Organizujemy działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem w różnych krajach – w Polsce, Grecji, Chorwacji i innych.

Dzisiejsza Europa nie wygląda tak samo, jak kiedyś. Zmienia się dynamicznie, zmienia schematy i aspekty, z których się składa. My chcemy wierzyć, iż tym co nigdy się nie zmieni, są wartości europejskie i solidarność europejska. To właśnie ze względu na te wartości musimy zastanowić się nad różnymi strukturami kształcenia dorosłych, nie tylko na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, ale także na szczeblu indywidualnym.

Dzięki projektowi „BestBonds – rozwijanie kompetencji pedagogów edukacji dorosłych” zamierzamy ulepszać i poprawiać europejską rzeczywistość. Wierzymy we wpływ na system edukacji dorosłych i system społeczny w każdym z wymiarów edukacji i na każdym z wymienionych poziomów.

Projekt będzie zajmował się najpilniejszymi, pojawiającymi się problemami, które partnerzy, pedagodzy edukacji dorosłych, obserwują w swojej codziennej pracy z dorosłymi uczniami, pochodzącymi z wielu różnych środowisk kulturowych, językowych i religijnych. Kwestie te dotyczą zarówno edukatorów jak i osób uczących się na wiele sposobów, a ponieważ proces nauczania-uczenia się wymaga aktywności i obecności obu stron, obie te grupy są celem tego projektu. Nawet teraz, po pandemii COVID-19, zestaw problemów i zagadnień nie zmienił się, a wręcz przeciwnie, najpilniejsze kwestie z poprzedniego okresu nabrały tylko dodatkowej wagi. Dopiero teraz doceniamy prawdziwą wartość umiejętności pozwalających nam na pracę w domu i jak ważny stał się aspekt ICT w naszym życiu zawodowym.

Uważamy, że aby proces uczenia się był jak najbardziej efektywny, układ pedagog-uczeń powinien się bardzo dobrze rozumieć. Skuteczność ta zależy w dużej mierze od przygotowania i otwartości pedagogów. Potrzeba dostarczenia uczniom realnych, aktualnych i właściwych metodologii uczenia się i programów nauczania jest tylko jednym z kluczy do sukcesu edukacji dorosłych. Dorosłe osoby uczące się znacznie różnią się od młodzieży, pochodzą z różnych, często skomplikowanych środowisk, które zazwyczaj stają się podstawą przyszłych nieporozumień, niezamierzonych negatywnych rezultatów, demotywacji i, w późniejszym okresie, braku możliwości przyswajania pożądanej wiedzy. Kolejną dużą przeszkodą są słabe umiejętności pedagogów na poziomie, nie tylko samego procesu uczenia się, ale przede wszystkim stwarzania strategii motywacyjnych, zestawów narzędzi językowych, metodologii, elementów ICT obecnych w klasie, mediów społecznościowych i polityki edukacyjnej. Są one kluczowe w prowadzeniu integracyjnego i profesjonalnego procesu nauczania-uczenia się.
Zaplanowane

Aktywności

Wszystkie zaplanowane aktywności przewidziane w realizacji projektu są dostosowane do potrzeb i pragnień danego partnera przeprowadzającego aktywność, tak aby lepiej wykorzystać jego doświadczenia, zakres oferowanych usług i perspektywy na przyszłość, ale także, aby wszyscy przyszli pedagodzy i dorosłe osoby uczące się mogły z nich w jak najlepszy sposób skorzystać. Tylko dzięki partnerstwu, poprzez które wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem, możemy zapewnić najwyższy poziom jakości nauczania włączającego i najlepszą opiekę w stosunku do dorosłych uczących się.

Planujemy przeprowadzenie czterech szkoleń

Rola

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji dorosłych, aktywizacja umiejętności językowych i kultury międzynarodowej.

Edukacja

dorosłych i integracja zawodowa migrantów i mniejszości narodowych.

Aktywizacja

osób dorosłych o niskich kompetencjach, w tym językowych, do podjęcia procesu aktywizacji zawodowej.

Kompetencje

ponadnarodowe jako katalizator międzykulturowych programów nauczania dla dorosłych.

Zostaną one zrealizowane łącznie w 97 lokalnych mobilnościach. Przewidywane, wymierne rezultaty są następujące:

 • Przestrzeń edukacyjna online

  Potrzebna do wszystkich przyszłych celów edukacyjnych, do wykorzystania zarówno przez pedagogów, jak i dorosłych uczących się.

 • Zestaw wytycznych

  Intelektualnie i metodologicznie poprawnych, zgodnych z potrzebami edukatorów i uczących się.

 • Integracyjny

  Profil pedagoga.

 • Zestaw narzędzi

  Pozwalający na stworzenie planów i scenariuszy lekcji.

Przykłady spodziewanych rezultatów projektu:

Stworzenie sieci dobrych praktyk0%
Wymiana i zdobywanie wiedzy poprzez więzi międzynarodowe0%
Poprawa zestawu usług oferowanych przez wszystkie organizacje partnerskie0%
Możliwość zidentyfikowania wszystkich mocnych i słabych stron danego krajowego systemu edukacji formalnej.0%
Ważne jest aby projekt był realizowany ponadnarodowo a jego wyniki były zgodne z europejskimi założeniami, wymaganiami i standardami. Nasze nauczanie, oparte na metodologii komunikatywnej i praktycznych metodach nauczania, zakłada aktywizację wszystkich uczestników i nauczanie przez „działanie”. Takie podejście pozwoli uczestnikom, zarówno pedagogom jak i uczącym się, na bezpośrednie zastosowanie pożądanych umiejętności w praktyce podczas nauki.

Projekt BestBonds będzie miał widoczny wpływ na różnych płaszczyznach: systemowej, organizacyjnej, edukacyjnej, materiałowej, a przede wszystkim będzie służył jako przyszły punkt odniesienia dla wszystkich innych, którzy w przyszłości będą musieli zmierzyć się z tymi podobnymi problemami.

Ufamy, że ten projekt, dzięki swojej trwałości i innowacyjności, udowodni, że dla Europy nie ma przeszkód nie do pokonania.

Ulotki

Ulotki dotyczące projektu

Tutaj możesz pobrać porojektowe ulotki w narodowych językach partnerów projektu, oraz języku angielskim.